Tietosuoja

Henkilötietojen käyttö

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (KAMO) toiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti henkilön antamaan suostumukseen liittyen jäsenyyteen, opiskelijaedustajana tai aktiivina toimimiseen tai asiakkuuteen. Henkilötietoja käytetään esimerkiksi jäsenyyden hoitoon, asiakastyytyväisyys- ja muihin kyselyihin sekä jäsenviestintään. KAMO kiinnittää erityistä huomiota jäsenten, asiakkaiden ja aktiivien yksityisyyden ja henkilötietojen suojaukseen ja noudattaa hyvää tietojenkäsittelytapaa. 

Henkilötietoja kerätään pääasiassa jäseniltä, asiakkailta ja aktiiveilta itseltään. Lisäksi henkilötietoja (osoite jne.) saadaan Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) opiskelijarekisteristä opiskelijan suostumuksella, jonka hän antaa KAMKin järjestelmässä. KAMO voi lisäksi kerätä www-sivustoillaan käyttäjien päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten www-analytiikan, avulla. Kerättyjä tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta KAMOn ulkopuolelle. 

Henkilötietolain mukaan jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse, vaan sen on oltava kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö pyydetään lähettämään osoitteeseen KAMO, PL 52, 87101 KAJAANI. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava nimi, osoite ja opiskelijanumero ja lisäksi tieto siitä, halutaanko tarkastaa johonkin tiettyyn asiaan liittyviä tietoja, kaikki tiedot vai tiedot joltain tietyltä ajanjaksolta. 

Asiakkaalla on oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva itseään koskeva ja käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, vanhentunut, puutteellinen tai tarpeeton tieto. Korjausvaatimukset on toimitettava kirjallisena osoitteeseen KAMO, PL 52, 87101 KAJAANI. 

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat alla olevasta jäsenyyteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan rekisterin rekisteriselosteesta. Mikäli epäilet epäselvyyksiä tietojen käytössä kohdallasi, voit olla yhteydessä KAMOn tietosuojavastaava Vellu Taskilaan (vellu.taskila(a)samok.fi, puh. 044 238 5384). 

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta sitoutuu noudattamaan 25.5.2018 sitovaksi muuttuvaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Lisätietoja: 

Toiminnanjohtaja Mira Nukari 

mira.nukari(a)kamk.fi 

044 986 4455 

Tietosuojaseloste